Landbouw en Energie Gemeenschappen: deel 2

In een vorig artikel werd de achtergrond van het Interreg NWE ECCO project geschetst en aangegeven wat de hindernissen voor ons waren tijdens de beginperiode van dit Europese project.

Basisidee

Het basisidee van dit Europees gesubsidieerd project is de agrarische sector een grote rol te laten spelen in de energie-transitie, en dit via onderlinge samenwerking of via samenwerking met buurtbewoners/energiecoöperaties.

De aanvang van dit project dateert trouwens van voor de periode dat vanuit de Europese wetgeving concepten als LEC’s ( local energy communities ) de wereld werden ingestuurd en “communities” in het acroniem ECCO staat voor verschillende vormen van samenwerking tussen verschillende bedrijven/burgers, al dan niet geformaliseerd in een coöperatie.

Landbouwers zijn in de eerste plaats begaan met het runnen van hun bedrijf en nemen zoals iedere bedrijfsleider beslissingen in functie hiervan. Dat gebeurt met energie net zoals met de aankoop van bijvoorbeeld voeders.

In de landbouwsector is er traditioneel wel een vorm van groepsvorming aanwezig tussen verschillende landbouwbedrijven, dat zich bijvoorbeeld uit in het samenaankopen van machines, voeders etc.

In feite zijn dit communities waarbij de landbouwers ervaringen/kennis delen met elkaar, maar ook de kracht van de groep gebruiken om betere commerciële voorwaarden te krijgen in de aankoop van bepaalde goederen.

Ook is er een sterke neiging tot het “in handen houden” van de eigen productie-faciliteiten. Zo zal weinig landbouwondernemer geneigd zijn om zonnepanelen te laten financieren door een externe ( weliswaar lokale ) energie-coöperatie als hij/zij dit zelf gefinancierd krijgt.

Slim aankopen in groep

Hierop verdergaand, organiseerden we voor een lokale groep melkveehouders informatierondes gericht op de reductie van hun bedrijfskosten inzake energie.

Dit omvatte 2 elementen:

  • Aankoopstrategie voor elektriciteit
  • Aankoopstrategie voor fotovoltaïsche installaties

Door het groepseffect kan immers kennis/ervaring tussen de landbouwondernemers gedeeld worden en kunnen positieve ervaringen andere leden uit de groep overtuigen tot akties. Anderzijds leidt dit handelen in groep ook tot significante commerciële voordelen in de aankoop van energie en PV installaties.

Daarenboven lijken de groepsvoordelen er ook toe te leiden dat de bestaande groepen op een natuurlijke wijze extra leden aantrekken, waardoor je een zichzelf versterkende positieve spiraal krijgt.

Aankoop van energie

Voor de aankoop van energie formaliseerden we een strategie die rekening houdt met de schommelingen op de energiemarkten om alzo, voor de landbouwers, de prijs van het commodity gedeelte van de energie te kunnen drukken. Uiteraard speelt hier ook het groepseffect, waardoor energieleveranciers extra korting kunnen aanbieden.

Installatie van zonnepanelen

Voor dezelfde groep organiseerden we op rigoureuze manier een procurement procedure om tot een selectie van 1 installatiebedrijf en 1 configuratie PV panelen/ omvormer te komen. Deze “standaard configuratie” met dito installateur is extreem scherpgeprijsd in de markt gezet.

Het is immers essentiëel dat de capex ( investeringskost ) van een project zo laag mogelijk gehouden wordt, maar tegelijk op termijn ook een stabiele opex wordt behouden ( onderhoudskost en vervanging ). De middelen van het landbouwbedrijf moet immers zoveel mogelijk voor de kernactiviteiten van dit bedrijf behouden blijven.

Deze evenwichtsoefening leidde tot de installatie van reeds 150 kWp bij deze eerste groep en dit is nog steeds groeiende. Ondernemers-landbouwers leren in hun eigen community op deze manier van de ervaringen van andere leden uit het community, waardoor – zo blijkt – sneller besluiten kunnen genomen worden richting effectieve implementatie van ( in dit geval ) zonnepanelen.

Ondertussen zijn we, vanuit het ECCO project, betrokken in 2 andere soortgelijke groepen ( ECCO’s )waarbij hetzelfde stramien gevolgd wordt.

Het faciliteren van onderling overleg, professionele omkadering, het aanrijken van externe kennis en expertise en het commerciëel sterk aanscherpen van het verhaal via het groepsvoordeel lijkt alvast een goede strategie te zijn om de energietransitie via deze bedrijven versneld te laten verlopen.

Wat evenwel ook belangrijk is, is dat steeds ook de nadelen van ( in dit geval zonne-energie ) wordt benadrukt. Het is volgens ons essentiëel een totaal transparant beeld te schetsen, want dat beeld is noch wit, noch zwart.

De productie van zonnepanelen is immers allerminst milieuvriendelijk, net zomin de latere verwerking ervan dat zal zijn.

Pas door een totaal correct beeld te schetsen, kunnen mensen ( in dit geval ) landbouwondernemers een gedegen beslissing nemen.

Opmerkelijk is trouwens de belangrijkse beweegreden voor de agrarische ondernemers om over te gaan tot de installatie van zonnepanelen: de buffering tegen steeds grilligere energieprijzen en het wantrouwen tegenover het gevoerde beleid inzake energie.

In deel 3 in deze reeks zal een reflectie gegeven worden op de mogelijke rol van energie-coöperaties naar deze doelgroep en hoe er een synergie kan gecreëerd worden.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap